תקנון שימוש מדיניות פרטיות ומדיניות החזרות

תקנון, מדיניות פרטיות ומדיניות החזרות באתר מועדון היין - בבעלות רז גימפל

כללי

אתר האינטרנט של חברת מועדון היין פועל למכירת יינות ישראלים וחבית יין אישית. האתר הינו בבעלות רז גימפל ע.מ 205914864 (להלן בהתאמה: “האתר”, “רז”, ו”המוצרים”).

יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים תיעשה אך ורק ללקוח שגילו מעל 18 שנים. אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

כל לקוח ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד רז ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: “רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך”.

התקנון ערוך בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה והאתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

רז, דרך אתר מועדון היין, שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא מתן התראה ו/או הודעה מראש. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

מכיוון ש”טעות לעולם חוזרת”, טעות כלשהי ובכלל זה טעות סופר בתיאור או מחיר המוצרים – לא תחייב את רז, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

התמונות של המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המציאות.

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, יקבע רז כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.
המידע הקיים בספרי העסק, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

לקוח שנרשם באתר (אם כחבר מועדון ואם בדרך אחרת), נותן בכך את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות, באמצעות דוא”ל, SMS, או בכל דרך אחרת. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לרז על סירובו לקבל כל דוא”ל ו/או הודעת SMS מהאתר.
בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישת המוצרים בו, ניתן לפנות לרז בכתובת המייל: [email protected].

רז רשאי לעדכן את מחירי היינות או החבית באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתו.

ברכישת משקאות באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידו.

המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא יאשר רז את ביצוע ההזמנה ויודיע על כך ללקוח. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, הוא יהיה רשאי לבטלה, והודעה בהתאם תישלח ללקוח.

מדיניות מבצעים

באתר מועדון היין אין כפל הטבות ומבצעים. אם יש לכם את האפשרות לשלם בעזרת הטבה מסויימת מצד שלישי (לדוגמא שימוש בכרטיס נטען המקנה X אחוזי הנחה), ובידכם קוד קופון ממועדון לקוחות כזה או אחר, תוכלו לנצל הטבה אחת בלבד מתוך השתיים. שימוש כפול, בשתי ההטבות, יאלץ אותנו לבטל את ההזמנה.

מדיניות פרטיות

אתר מועדון היין מאובטח בצורה מקסימלית. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע מהמחשב האישי של הלקוח אל מחשביו של רז מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד (SSL).

בעת ביצוע הזמנה למוצרים המתפרסמים באתר, יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: “המידע”). רז, ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

עם ביצוע הרכישה באתר נותן הלקוח את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא”ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של רז, והכול בהתאם להוראות הדין.
פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי רז ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח ובכפוף להוראות כל דין. מובהר, כי החברה תהיה רשאית להעביר פרטי התקשרות עם הלקוח (שם מלא, מספר טלפון וכתובת) לחברת השליחויות, וזאת לצורך ביצוע המשלוח למען אשר נמסר ע”י הלקוח – ללא פרטי כרטיס האשראי.
בכפוף לסייגים המנויים לעיל, רז לא יעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לגורם חיצוני, למעט אם יידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
על אף האמור לעיל, רז רשאי להעביר פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי במקרים בהם: הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי רז צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.

עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הלקוח כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

מדיניות אספקה

זמני האספקה בערים מרכזיות בארץ יהיו עד 4 ימי עסקים.

לשאר חלקי הארץ, לרבות יישובי הגולן, בקעת הירדן, מעבר לקו הירוק, גבול הצפון, ים המלח, אילת וערבה – זמן האספקה יהיה עד 6 ימי עסקים.

מדיניות החזרות

ניתן להחליף, להחזיר או לבטל הזמנת מוצרים עד 14 יום, מיום קבלת המוצר – כשהמוצר סגור ובאריזתו המקורית.

כדי להחזיר את המוצרים יש לפנות אל שירות הלקוחות במספר: 055-994-9970.

אחריות של רז עבור מוצרים פגומים

במידה וקיבל לקוח מוצר פגום, שבור או אינו אפשרי לשימוש מכל סיבה שהיא. רז מתחייב לפצות את הלקוח בסכום שווי המוצר הפגומים, או לשלוח לו מוצר חדש על פי בקשתו.